Política de privacitat

GENERAL:

A l’efecte del que preveu el Reglament Europeu de Protecció de Dades UE 2016/679, de 27 d’Abril, de el Parlament i el Consell i la resta de la normativa nacional vigent. Joan Suriol i Bofill com a propietari del web: www.catalanaoccidentesantcugat.cat, d’ara endavant: “El Propietari del web”, li informa que compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat.

“El Propietari del web” posa en el seu coneixement l’existència d’un sistema de tractament de la informació, titularitat del “Propietari del web”, per a les finalitats pròpies de gestió, comunicació i informació. El citat sistema es troba descrit en el corresponent Registre d’Activitats de tractament, a què pot accedir l’usuari per comprovar la situació de les seves dades.


MESURES I NIVELLS DE SEGURETAT:

“El Propietari del web” ha adoptat les mesures necessàries per garantir la seguretat de la informació, tal com exigeix l’art. 32 de l’RGPD, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies de l’tractament, amb l’objecte d’evitar, en la mesura del possible i sempre segons l’estat de la tècnica, l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, garantint amb això la confidencialitat, integritat i disponibilitat dels mateixos.


ÀMBIT D’APLICACIÓ:


Les mesures de seguretat que “El Propietari del web” tingui descrites en el Registre d’Activitats de Tractament seran aplicades a el conjunt d’actius de sistema de tractament de la informació en què es tractin les dades de caràcter personal, amb l’objecte de donar compliment al la legislació vigent en matèria de protecció de dades.


Tot el personal contractat per “El Propietari del web” i els seus encarregats de tractament, estan obligats a el compliment de la normativa esmentada, amb especial atenció pel que fa a les seves funcions i obligacions, inclòs el deure de secret que seran degudament determinades per “El Propietari del web” .

RECOLLIDA DE DADES:

L’acceptació de les presents condicions, precisa de l’usuari la recollida d’unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis, que li seran sol·licitats personalment a través de formularis o de la pàgina web. En el moment de la recollida de les dades, l’usuari serà degudament informat dels drets que l’assisteixen.

Perquè la informació que conté el nostre sistema de tractament estigui sempre actualitzada i no contingui errors, demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.


OBJECTE, EXERCICI DE DRETS:


Per exercitar els Drets d’accés, oposició, rectificació, cancel·lació o supressió, revocació de l’consentiment, limitació de l’tractament de les dades i portabilitat, hauran de dirigir-se a “Joan Suriol i Bofill”, carrer Manel Farrés nº 69, local 3. CP 08173 de Sant Cugat del Vallès
. No obstant podran utilitzar-se altres mitjans que permetin reconèixer la identitat de el client que exerciti qualsevol dels anteriors drets.


CONSENTIMENT:


L’usuari prestarà el seu consentiment perquè “El Propietari del web” pugui fer ús de les seves dades personals a fi de prestar un correcte compliment dels serveis contractats.


L’ompliment del formulari inclòs en el lloc o l’enviament de correus electrònics o altres comunicacions a “El Propietari del web”, implica el consentiment exprés de l’usuari a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en el referit sistema de tractament, titularitat del Propietari del web.


Al temps de la petició d’aquesta informació, es comunicarà a client o usuari de l’destinatari de la informació, de la finalitat per a la qual es recullen les dades, de la identitat i adreça del “Propietari del web” i de la facultat de l’usuari d’exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació, cancel·lació o supressió, revocació del consentiment, limitació del tractament de les dades i portabilitat, i a presentar reclamació davant l’AEPD.

CESSIÓ A TERCERS:

“El Propietari del web” no cedeix dades de caràcter personal sense el consentiment exprés dels seus titulars, que haurà de ser concedit en cada ocasió, sent només cedits amb la finalitat expressada i sempre amb el consentiment de l’usuari o client.


CONFIDENCIALITAT I SECRET PROFESSIONAL:


Les dades recollides en totes les comunicacions privades entre “El Propietari del web” i els clients o usuaris seran tractats amb absoluta confidencialitat, comprometent “al Propietari del web” a l’obligació de secret de les dades de caràcter personal, al seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la normativa vigent.

A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que les parts intercanviïn entre si, aquella que aquestes acordin que té tal naturalesa, o la que simplement veure sobre el contingut d’aquesta informació. La visualització de dades a través d’Internet, no suposarà l’accés directe als mateixos, excepte consentiment exprés del seu titular per a cada ocasió.

Recomanem a l’usuari que no faciliti a tercers la seva identificació, contrasenya o números de referència que “El Propietari del web” pogués proporcionar-li. Així mateix, per garantir que la protecció de l’secret professional entre El Propietari de el web i el client es preservi en totes les comunicacions, el client / usuari no ha de revelar la informació confidencial a tercers.


CANVIS EN LA POLÍTICA DE SEGURETAT I DE PROTECCIÓ DE DADES:

“El Propietari del web” es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades amb l’objecte d’adaptar a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de codis tipus existents en la matèria, o per decisions corporatives estratègiques, amb efectes de la data de publicació d’aquesta modificació en la pàgina web del “Propietari del web”.


DIRECCIÓ DE CONTACTE:


El sistema de tractament de la informació creat, està ubicat al domicili social, el qual queda establert a l’efecte d’aquest avís legal, a “Joan Suriol i Bofill”, carrer Manel Farrés nº 69, local 3. CP 08173 de Sant Cugat del Vallès: sota la supervisió i control del “Propietari del web”, qui assumeix la responsabilitat en l’adopció de mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa per protegir la confidencialitat i integritat de la informació, d’acord amb el que estableix el Reglament Europeu de Protecció de Dades UE 2016/679 de 27 d’abril de el Parlament i el Consell i la resta de la normativa nacional vigent, i altra legislació aplicable.


“El Propietari del web” d’acord amb la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, els comunica que l’accepció àmplia d’aquesta Llei, engloba entre aquests serveis el subministrament d’informació per aquest mitjà. En tot cas, és aplicable referent a això, el Reglament Europeu de Protecció de Dades UE 2016/679 de 27 d’abril de el Parlament i el Consell i la resta de la normativa nacional vigent, i la seva normativa de desenvolupament, especialment, en el que fa a l’obtenció de dades personals, la informació als interessats i la creació i manteniment de
fitxers de dades personals.


LLEGIR EL NOSTRE AVÍS LEGAL


LLEGIR LA NOSTRA POLÍTICA DE COOKIES