Assegurances per Col·lectius

Assegurances per Col·lectius d’empresa.

Amb una única pòlissa protegim contra el risc d’accident tot un col·lectiu de persones vinculades per una activitat comuna.

Aquesta pòlissa inclou la defunció i la invalidesa per causes accidentals, així com les despeses mèdiques i farmacèutiques i les dietes diàries derivades. Una assegurança que ofereix tota la tranquil·litat que els seus empleats es mereixen.  Assegurem la tranquil·litat dels nostres clients.

L’Assegurança d’Accidents Col·lectiu Professional del GRUP CATALANA OCCIDENT ha estat creada per garantir la seva seguretat i la pèrdua d’ingressos, en cas que pateixi un accident tant en la seva vida professional com privada, durant les 24 hores del dia i a qualsevol lloc del món.

Aquesta modalitat s’adreça especialment a grups de professionals per compte propi, units per un vincle comú (associacions de professionals, empresaris, autònoms, etc.). També als col·lectius de persones, incloent-hi en règim de dependència laboral per compte d’altre, que vulguin estar protegits per unes cobertures de risc addicionals a les prestacions obligatòries de la Seguretat Social, o les regulades als convenis laborals.

ASSEGUREM COMPROMISOS DE LES EMPRESES AMB ELS SEUS TREBALLADORS I TREBALLADORES
L’assegurança d’ACCIDENTS CONVENIS té com a finalitat garantir prestacions que tenen el caràcter de millora voluntària respecte de les que atorga la Seguretat Social, en la seva modalitat contributiva. Els beneficiaris són tots els empleats que formen part de la plantilla de l’empresa.

Amb l’aparició de la normativa legal sobre instrumentació de compromisos per pensions, les empreses s’obliguen a “exterioritzar”, mitjançant un contracte d’assegurança, tots els compromisos al seu càrrec que impliquin el pagament d’un capital per defunció de l’empleat assegurat, o per causa d’una invalidesa permanent, en els seus graus de total, absoluta o gran invalidesa, que aquest empleat pugui patir.

És molt habitual que, dins de la negociació dels convenis laborals, s’inclogui l’obligatorietat per part de l’empresari de contractar una assegurança d’accidents col·lectiva.

QUÈ INCLOU UN CONVENI LABORAL?
Aquest tipus d’acords col·lectius no emparen només les situacions de defunció o invalidesa permanent per un accident de treball. Les negociacions dels convenis són cada vegada més exigents en la protecció personal de qui realitza l’activitat professional per compte d’altri.

Per aquest motiu, s’incorporen als convenis moltes altres obligacions, com les derivades d’accidents no laborals, malalties professionals, defunció per causa natural, ajudes per defunció, despeses de sepeli, invalideses parcials, lesions no invalidants o capital per accident de circulació.

Assegurem la tranquil·litat dels nostres clients

L’Assegurança d’Accidents Col·lectiu Viatges del GRUP CATALANA OCCIDENT ha estat creada per garantir la seva seguretat personal en cas de patir un accident, en el decurs d’un viatge, amb destinació a pràcticament qualsevol lloc del món i una durada màxima de fins a 2 mesos.

El grup assegurat ha d’estar format per un mínim de tres persones.

La cobertura empararà els accidents que s’esdevinguin durant el viatge d’anada i tornada, en qualsevol mitjà autoritzat per al transport públic o privat de passatgers. També es garanteixen els riscos durant les estades a la destinació o les destinacions escollides, les 24 hores del dia.
Quin tipus de viatge pot assegurar? Un Viatge professional. Aquesta assegurança de viatge li dóna tranquil·litat a vostè o la seva empresa quan s’hagi de desplaçar per motius professionals, i és complementària a qualsevol altre que tingui contractada sobre la seva persona o la dels seus empleats o col·laboradors.
Un Viatge extraprofessional. Aquesta assegurança de viatge li dóna tranquil·litat a vostè i a la seva família, quan decideixin anar de viatge per vacances o per qualsevol altre motiu relacionat amb la seva vida privada.

Assegurem la seva tranquilitat.

L’Assegurança d’Accidents Col·lectiu Escolar s’ha creat per garantir la seguretat personal dels alumnes, en cas que pateixin un accident durant el curs lectiu, tant si es produeix a l’interior del centre educatiu com durant les sortides organitzades per aquest.

La cobertura és anual i es garanteixen els accidents de circulació que es produeixin al mitjà de transport col·lectiu, organitzat per l’escola, durant el trajecte des del domicili de residència de l’alumne o fi ns a aquest.
Aquesta modalitat s’adreça especialment als centres i els instituts d’ensenyament públic o privat que imparteixin classes dels graus següents:

  • Educació infantil (llars d’infants i preescolar)
  • Educació primària )
  • Educació secundària obligatòria
  • Batxillerat i artsFormació profesional

Cobertures
Cada grup assegurat ha de contractar almenys una de les dues cobertures següents:
Un capital en cas de defunció per accident (despeses de sepeli en el cas de menors de 14 anys). o un capital en cas d’invalidesa permanent per accident (segons un barem d’indemnització). Pot afegir a aquestes cobertures l’assistència sanitària per accident, amb l’assistència dental inclosa.

La cobertura de l’assistència sanitària inclou les despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques, hospitalàries i de rehabilitació, pròtesi correctora i assistència dental per fets ocasionats per un accident cobert. A més, es pot ampliar amb alguna de les opcions següents:

  • Despeses sanitàries per accident durant les sortides amb pernoctació fora del domicili habitual de l’alumne.
  • Cobertura de trencament d’ulleres a conseqüència d’un accident.

Els millors avantatges. Es pot fraccionar el pagament de la prima anual en semestres o trimestres. Obtindrà importants descomptes de prima segons el nombre d’alumnes assegurats a la pòlissa, que poden arribar fi ns al 30%.

Tornar a productes per assegurances i plans d’estalvi.

Anar a la pàgina de contacte telèfon agència Assegurances Catalana Occident Sant Cugat