Unit Linked

Unit Linked, un dels nostres Plans d’Estalvi i Inversió.

El Patrimoni Fons és un Unit Linked constituït per 6 fons que inclouen les principals categories d’inversió del mercat:

 • Mercat monetari europeu
 • Renda fixa europea
 • Renda variable europea
 • Renda variable espanyola
 • Renda variable internacional
 • Fons mixt

Una assegurança de vida que val per sis

 • Flexibilitat i diversificació totals, una prima inicial de 3.000 euros més 1.200 euros de prima prevista o una prima inicial de 6.000 euros, es poden distribuir entre els 6 fons segons les seves necessitats.
  A més, es poden pagar primes periòdiques i suplementàries, i realitzar traspassos interns entre els fons per recompondre la inversió.
 • Tributa en el moment de la prestació, al tipus del 19%.
 • Possibilitat de realitzar rescats a partir del tercer mes i demanar bestretes amb devolució sobre la pòlissa a partir del primer any.
 • A més d’estalviar per al seu futur, tindrà la tranquil·litat de tenir una assegurança de vida amb les principals garanties i cobertures.Un “equip” complet
 • Mercat monetari europeu: inverteix en actius del mercat monetari i altres actius de renda fixa a curt termini emesos per entitats de la Zona Euro.
 • Renda fixa europea: inverteix el seu patrimoni en títols de renda fixa a mig i llarg termini emesos per entitats de la Zona Euro.
 • Renda variable espanyola: inverteix en accions i bonus convertibles que cotitzen a la borsa espanyola. La finalitat del fons és aconseguir una rendibilitat a llarg termini, enfortint el binomi rendibilitat-risc.
 • Renda variable europea: la mateixa filosofia que el fons de renda variable espanyola però tenint com a marc d’actuació els principals mercats europeus.
 • Renda variable internacional: la mateixa filosofia que els fons de renda variable anteriors, però invertint en els principals mercats internacionals.
 • Mixt sènior: combina els actius de renda fixa i renda variable.Assessorament personalitzat
  El Patrimoni Fons ofereix, com hem vist, diverses combinacions i diverses possibilitats. A l’hora d’escollir on invertir, no estarà sol. Els nostres assessors, un cop hagin estudiat el seu perfil, li oferiran la combinació que s’adapti millor a les seves necessitats, diversificant la seva inversió i optimitzant-ne la rendibilitat.

Tornar a productes per assegurances i plans d’estalvi.

Anar a la pàgina de contacte telèfon agència Assegurances Catalana Occident Sant Cugat